Общи условия

Общи условия

I. Общи положения

Настоящият документ, съдържа условията за ползването на онлайн магазина, собственост на дружеството “Мебели Ремо” достъпен на домейна: https://mebeliremo.bg/. Преди да използвате този онлайн магазин и неговите функционалности, Вие сте длъжни да прочетете условията за ползване внимателно и да запознаете в детайли с тях. При използване на различни функционалности на онлайн магазина, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите, разбрал ги е, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

Информация за Търговеца: 

Наименование

“МЕБЕЛИ РЕМО” ООД

Седалище и адрес на управление

България, Гр. София, ул. Гена Димитрова 31Б

Адрес за кореспонденция

България, Гр. София, ул. Гена Димитрова 31Б

ЕИК

207196639

Телефон 

+359 897 011 669 

Имейл

info@mebeliremo.bg 

Уебсайт 

https://mebeliremo.bg/ 


Информация за надзорни органи:

Наименование

Комисия за защита на потребителите

Седалище и адрес на управление

София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6

Адрес за кореспонденция

София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6

Телефон 

(02) 933 05 65;  0700 111 22

Имейл

info@kzp.bg

Уебсайт 

https://kzp.bg/ 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Адрес за кореспонденция

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Телефон

02 915 3 518

Имейл

kzld@cpdp.bg

Уебсайт

www.cpdp.bg

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания доставчик на услугата, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

II. Пояснение на използваните термини.

“Браузър” е компютърен софтуер, предоставящ възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Договор” e представлява сключения от разстояние договор между Клиента и Търговеца за покупко-продажба на стоки през онлайн магазина, като неразделна част от този договор са настоящите Общи условия за ползване;

“Доставка до адрес” е услуга, чрез която Доставчика изпраща до купувача, заявените от него стоки на посочен адрес. Услугата включва единствено превозването на заявените стоки до входната врата на жилищната сграда. В случай че сградата се намира в затворен комплекс, услугата се изпълнява до входната врата на комплекса. Всички останали допълнителни действия като пренос до входната врата на недвижимия имот на клиента, качване на горен етаж и др. Се заплащат допълнително, като клиента е длъжен да заяви тези услуги допълнително.

“Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

“Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

“Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

“Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с онлайн магазина по достъпен за него начин.

“Клиент” е всяко дееспособно физическо лице навършило 18 годишна възраст, юридическо лице, посредством свои представител или друго правно образувание, което е страна по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние.

“Код за отстъпка” е уникален код, съставен от цифри и/или букви, чрез който Клиент има правото на преференциални условия при сключване на договор за покупко-продажба, като например, намаление на цената, безплатна доставка или друго, изрично посочено върху кода за отстъпка и/или при неговото получаване по електронен път. 

“Количка” e раздел от сайта в който може да видите избраните и добавени продукти в отделна потребителска сесия. 

“Коментар” e положителна оценка, критична забележка и/или други мнение изразено от клиент в писмена форма, за конкретна стока, която последния е закупил. 

“Крайна цена” е себестойността на съответната стока, която трябва да бъде заплатена от купувача за да получи собствеността върху нея. Тя включва всички дължими данъци и такси, с изключение на допълнителното възнаграждение, което може да се дължи за доставка. 

“Любими” e раздел, който е част от  акаунта, който позволява на клиента да създаде списъци от стоки, публикувани в онлайн магазина, които желае да следи във връзка с евентуални бъдещи покупки. 

“Онлайн магазин“ е съвкупност от идейни и програмни решения, които включват графични и текстови елементи, посредством които се извършва продажба на стоки. Крайната цел е да бъде сключван на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от потребителя на стоки чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

“Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до неговия персонален профил.

“Поръчка” e електронен документ, представляващ комуникационна форма изпратена от Клиента до Търговеца, посредством онлайн магазина, чрез който първият заявява изричното си желание за сключване на договор за покупко-продажба, за избраните от него стоки. 

“Посетител” е физическо лице, което е достъпило онлайн магазина посредством въвеждане на домейна https://mebeliremo.bg/ и има право да преглежда стоки, но няма регистриран акаунт.

“Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с търговеца и има възможност за достъп до допълнителни функционалности. 

Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по чл.45 от Закона за защита на потребителите, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

“Продажба на изплащане” е услуга която се осъществява от трето лице – партньор на търговеца, а именно дружеството  ТИ БИ АЙ БАНК с ЕИК: 131134023. Чрез посочената усуга, купувача сключва договор за потребителски кредит с посоченото дружество-партньор и изплаща стоката на равни месечни вноски за избран период от него, която е предмет на договора за покупко-продажба от разстояния, сключен с Търговеца. 

Регистриран потребител” е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което е преминало успешно процеса по регистрация и разполага с данни за достъп до индивидуален потребителски профил, чрез който се асоциира в онлайн магазина. 

“Рейтинг” e метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден клиент по отношение на определена стока, която последния е закупил. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всяка стока може да получи оценка в диапазона от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност може бъде придружена с допълнителен коментар, който пояснява предоставения рейтинг. 

“Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което води до обективна невъзможност за изпълнение на договорните задължения.

“Срок за доставка” е времето за което купувачът, получава избраните от него стоки чрез посредничеството на спедиторско дружество. Периодът на доставка зависи от избрания от купувача начин на доставка и конкретен спедитор. Търговецът си запазва правото да определя различен срок за доставка, за всяка отделна стока и/или услуга, с оглед техния вид и характеристика. 

“Търговско съобщение” e всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, нотификация и др), съдържащо обща и тематична информация, относно налични промоции, отстъпки, намаления за отделни стоки, както и за цели категории, които се предлагат от Търговеца.

III. Предмет и характеристики на онлайн магазина

Чл. 1. (1) По своята същност онлайн магазина представлява уебсайт който предоставя техническа възможност на физически и юридически лица, чрез свой представители да използват следните функционалности: 

 • Да преглеждат мебели и стоки, които служат за обзавеждане на дома, офиса и градината;
 • Да правят запитвания във връзка с условията за покупка или допълнителна информация по отношение на конкретна стока, която е част от продуктовата гама на търговеца; 
 • Да сключват договор за покупко-продажба от разстояние, съответно да заяват доставка на стоките, предмет на договора до избран от тях адрес;
 • Да се абонират за имейл бюлетин чрез който получават информация за новини, цени, промоции и отстъпки, свързани с достъпните стоки; 
 • Да регистрират потребителски профили с цел достъп до преференциални отстъпки, както и до допълнителни функционалности; 
 • Да извършват  плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба от разстояние; 
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на онлайн магазина
 • Да упражняват своите права в съответствие с българското законодателство; 

(2) Настоящите Общи условия (в цялост или части от тях) се прилагат винаги и във всички случаи, когато посетителят достъпи този онлайн магазин за да се възползва от информационното съдържание и функционалностите, които са достъпни. Настоящите общи условия не се прилагат в горепосочените хипотези единствено ако между съответните страни е подписано писмено споразумение или не е уговорено друго. 

IV. Регистрация на потребителски профил

Чл. 2. (1) За да използва онлайн магазина с цел сключване на договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Посетителя има две възможности:

 • Да сключи договора чрез опцията “Поръчка като гост” 
 • Чрез опцията “Регистрирай се безплатно”, да създаде потребителски профил след въвеждане на необходимите данни: потребителско име, парола, име и електронна поща, както и необходимост от съгласие с настоящите общи условия и политиката за поверителност.

(2) Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Посетителя, чрез извършване на онлайн регистрация в онлайн магазина на Търговеца, съобразно процедура по ал.1 

(3) С натискане на бутона „Да, съгласявам се с общите условия и  политиката за поверителност и ги приемам“ непосредствено преди завършване на поръчката, Посетителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията или поръчката Посетителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Посетителят се задължава при промяна да актуализира данните, посочени в регистрацията си в 7 дневен срок от настъпване на тяхната промяна.

(5) Всяка регистрация е успешна, считано от момента в който Търговецът изпрати автоматично генерирано съобщение до електронната поща на съответното лице, която е предоставена в процеса по регистрация. 

(6) Търговецът има право да спре поддържането на регистрация и достъпа до клиентски профил незабавно и без предизвестие на посетител. Това право е приложимо единствено ако се установи, че Посетителят предостави неверни данни, не уведомява първия за настъпили промени в срока по предходната алинея, както и ако наруши някое от задълженията си, съгласно настоящите общи условия.

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 3 (1). Посетителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в онлайн магазина по следната процедура:

 • Влизане в категорийна страница чрез съответно меню в навигацията или на начална страница;
 • Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Посетителя като страна по договора;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Завършване на поръчката, чрез натискане на бутона “Поръчване”;

(2) След завършване на поръчката, клиентът получава автоматично генерирано съобщение на посочената от него електронна поща или позвъняване по телефон с цел потвърждение за направената поръчка. 

(3) Търговецът си запазва правото си да откаже направени поръчки при липса на наличност, съмнения за злоупотреба или други обстоятелства, за което не дължи предоставяне на допълнителна информация. В тези хипотези се изпраща уведомление по електронен път в срок до 24 часа от момента на подаване поръчката от страна на посетителя.

Чл. 4. (1) След потвърждение на поръчката от страна на Търговеца се счита че  Купувачът е сключил договор за покупко-продажба от разстояние за стоките, които са били в количката към момента на натискане на бутона “Поръчване” Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в онлайн магазина.

(2) По силата на сключения с Купувачът договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на определените от първия стоки. Купувачът има право да поправи грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от получаването на потвърждение от Търговеца за изпратена поръчка на предоставения от купувача имейл адрес.

(3) Купувачът заплаща на Търговеца цената за доставените стоки, която е посочена в имейла, който се получава за потвърждение на поръчката.

Чл. 5. (1) Страните по договора за покупко-продажба от разстояние се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закон за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от посетителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, които се посочват при осъществяване на съответното действие (регистрация на потребителски профил, заявка за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, изпращане на съобщение до Търговеца и др.)

VI. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 6. (1)  Търговецът сключва отделни договори за покупко-продажба от разстояние на стоките, заявени от купувачите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на всички поръчани стоки от един потребител.

(3) Правата на Купувачът във връзка с доставените стоки се упражняват отделно по отношение на всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки, които са били заявени в същата поръчка от купувача.
(4) В случай че Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Купувача.

(5) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в продуктовата страница на съответната стока в онлайн магазина.

Чл. 7. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено в договора и стоката, по отношение, на която упражнява своето право.

Чл. 8. (1) Всички цени са в български лева, с вкл. Данък добавена стойност (ДДС), както и всички други данъци и такси, освен ако изрично не е посочено друго. Купувачът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

 • С кредитна или дебитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY), чрез платежния метод e-Pay
 • С банков превод по банковата сметка, собственост на Търговеца, а именно: 

  Наименование фирма:МЕБЕЛИ РЕМО ООД
  BIC :BPBIBGSF
  IBAN :BG42 BPBI 7942 1024 8764 01
  МОЛ:Кристиян Ненчев Генков
 • С наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.
 • На изплащане с TBI Bank чрез сключване на договор за потребителски кредит с третото лице – партньор, а именно Ти Би Ай Банк ЕАД с ЕИК: 131134023.

(2) При избор на плащане по банков път, Търговецът изпраща стоките за доставка към Купувача, след постъпване на сумата по банковата сметка, която е собственост на първия. 

(3) При избор на опцията “На изплащане с TBI Bank”, Купувачът договоря индивидуални условия по договора за потребителски кредит със съответното търговско дружество – заемодател. Договорът за покупко продажба на стоки от разстояние се смята за сключен към момента на одобрение от страна на заемодателя. Търговецът изпраща стоките за доставка, едва след потвърждение от страна на заемодателя, че договорът за потребителски кредит със съответния клиент е сключен успешно. 

(4) Всяко направено плащане към Търговеца се осчетоводява съгласно българското законодателство и се издава съответния разходооправдателен документ (касов бон, фактура, разписка за получена сума и др.), който се изпраща на Клиента в оригинал или като приложение към електронно съобщение.

(5) При желание за издаване на фактура на ЮЛ, съответния представител е необходимо да посочи това към момента на поръчката, както и да предостави необходимите данни за това (Наименование на ЮЛ, ЕИК, Седалище и адрес на управление, МОЛ)

(6) За стоки, които се изработка по поръчка или се нанасят промени в съответствие с индивидуалните нужди на посетител, се дължи предплащане в размер на 40 % от крайната цена. Дължимата сума за предплащане се превежда по банкова сметка, посочена в чл. 8 ал.1 от настоящите Общи условия.  

(7) Търговецът запазва правото си да изключва определени платежни методи като налични за конкретни стоки и/или категории от стоки, налични в сайта.

Чл. 9. (1)  По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(2) Стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект и за които цената се отнася за комплекта в неговата цялост, могат да се връщат от Купувача срещу възстановяване на заплатената цена, единствено като комплект в неговата цялост.                                                                                     

(3) Стоките, които се продават в секцията „Намалени“ на уебсайта на Търговеца , се продават отделно от останалите стоки, но могат да се заявяват с една поръчка, заедно с останалите стоки. При направена поръчка заедно на стоки от секцията „Намалени“ и останалите стоки, Търговецът организира едновременно доставката на закупените продукти, ако са закупени от един и същи Купувач с посочен един и същи адрес.

VII. Права и задължения на посетители, клиенти и регистрирани потребители

 Чл. 10. (1) Посетителите  има следните права: 

 • Да се запознава и използва съдържанието в сайта с цел преглед на предложения за сключване на договор за покупко – продажба; 
 • Да осъществява контакт с Търговеца при необходимост от допълнителна информация за стоки, както и при наличие на възникнал проблем с използването на онлайн магазина;
 • Да попълва свой лични данни с цел абониране за рекламни и търговски съобщения, използване на контактна форма и регистрация на акаунт; 
 • Да уведомява Търговеца при наличие на нарушение на права на интелектуалната собственост;
 • Да получават информация и новини за дейността на Търговеца, както и маркетингови и рекламни съобщения във връзка със стоки които са достъпни за закупуване чрез онлайн магазина;

Чл. 11. Посетителите имат следните задължения: 

 • Да използва уеб сайта законосъобразно и в пълно съответствие с настоящите Общи условия;
 • Да отговарят за това, че всички данни, които са предоставили във връзка с отделни функционалности са верни, пълни и точни към датата на тяхното изпращане
 • Да не предприема злоумишлени действия или да е налице умишлено бездействие, доколкото чрез тях може да е налице пречка или негативно влияние свързано с функционирането на онлайн магазина;
 • Да не прави опити да получава неразрешен достъп до сървърите, поддържани от Търговеца;
 • Да не предоставя на трети лица с комерсиална или с некомерсиална цел каквото и да е съдържание, информация, технология, ноу-хау, които са извлечени от уебсайта, без изричното разрешение на Търговеца;
 • Да не копира, изменя, възпроизвежда и разпространява  информацията от този сайт, за цели, различни от тези, които са пряко свързани с предназначението на сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Търговеца;
 • Да не нарушава правата и законните интереси на Търговеца

Чл. 12. Купувачите в допълнение към всички права на посетителите, могат да упражняват и следните права: 

 • Да заявяват поръчки и да сключват договори за покупко-продажба от разстояние;
 • Да упражнява правото си на връщане  при недостатъци у стоката(рекламация), правото на отказ или замяна, при наличие на съответните предпоставки по закон или съгласно настоящите Общи условия;  
 • Да генерира ревюта и коментари в определените за това полета относно поръчани стоки чрез онлайн магазина;
 • Да получат безплатна доставка на стоките, предмет на договора за покупко-продажба, при условие че са достигнали необходимата сума, която е изрично посочена в сайта за всяка стока или група от стока;
 • Да получават преференциални отстъпки и/или условия при заявка за поръчка на стоки;

Чл.13. Клиентите, в допълнение към всички задължения на посетителите се задължават за следното: 

 • Да прегледат и съответно да приемат заявените стоки, когато те са изпратени от Търговеца до адрес посочен от Клиента и съответстват на заявеното количество и качество и не са налице явни недостатъци; 
 • Да заплатят цената при условие че са приели без забележка, заявените стоки; 
 • Да заплатят цената на услугата за превоз на стоки от седалището на Търговеца до адрес посочен от тях, освен ако цената на всички стоки отговаря на изискването за безплатна доставка;
 • Да поддържат актуална и вярна информация за личните данни, които споделят или които попълват при заявка за поръчка и сключване на договор за покупко-продажба на стоки от разстояние;
 • Да приемат, че е налице възможност в несъществени разлики между цвета на изображенията и реално доставената стока;


Чл.14. Регистрираните потребители, в допълнение към всички горепосочени права, могат да упражняват и следните права: 

 • Да добавят определени продукти в специална секция “Любими”;
 • Да имат достъп до специални промоции и отстъпки, при условия определени от Търговеца; 
 • Да имат достъп до история на техните поръчки; 
 • Да правят ревюта, коментари и оценки на стоките, които са били закупени от тях; 

Чл.15. Регистрираните потребители, към към всички горепосочени задължения се задължават за следното:

 • Да поддържат актуална и вярна информация за личните данни, които споделят или които попълват при заявка за поръчка;
 • Да не предоставят своето потребителско име и/или парола за достъп на трети лица; 

 

VIII.Права и задължения на Търговеца

Чл. 16. Търговецът се задължава за следното спрямо посетителите и клиентите: 

 • Да поддържа онлайн магазина в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци които е констатирал или за които трето лице го е уведомил;
 • Да предприеме всички необходими мерки, за да защити поверителността и личните данни на посетителите, купувачите и регистрираните потребители по всяко време.
 • Да уведомява своевременно за промени свързани с общите условия, политиката за поверителност, условия за доставка, както и за всички други важни промени които пряко засягат поверителността и личните данни;
 • Да предаде владението, както и да прехвърли собствеността върху стоките, на Купувача, при наличие на сключен договор за покупко-продажба, вкл. чрез доставка до населено място на територията на Република България; 
 • Да организира доставката с търговско дружество – спедитор при първа възможност след сключване на договора за покупко-продажба от разстояние;
 • Да уведомява Купувача при липса на наличност на стоки, които са заявени за поръчка, в срок до 24 часа, считано от датата на поръчката; 
 • Да предостави и гарантира възможността на всички трети лица да упражняват безпрепятствено своите права по закон;
 • Да не предлага стоки, по начин по който се използват, копират или възпроизвежда информация, представляваща обект на чужда интелектуална собственост, без изричното съгласие на съответния носител на това право.
 • Да носи отговорност съгласно настоящите общи условия, както и в изрично посочените от закона случаи. 

Чл.17. Търговецът разполага със следните права, спрямо трети лица (посетители, купувачи и регистрирани потребители) ползващи онлайн магазина: 

 • Да изпраща рекламни и/или търговски съобщения посредством електронен път до третите лица, при наличие на тяхното изрично съгласие за това; 
 • Да получи обявената цена към момента на заявка за поръчка, преди или след изпълнение на задължението да предаде стоката, предмет на договора за покупко продажба от разстояние;
 • Временно или трайно да преустанови предлагането на отделни стоки, достъпни  за поръчка чрез онлайн магазина, без да е необходимо предварително да уведомява за това всички заинтересовани страни;
 • Да прави предложения за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, посредством онлайн магазина, като определя продажна цена;
 • Да предлага и рекламира стоки предоставяни от трети лица, както и да сключва договори от тяхно име, съгласно договорните взаимоотношения с тях; 
 • Да предоставя промокодове на отделни клиенти или група от клиенти, при условия, определени от него, без задължение изрично да уведомява останалите трети лица, използващи онлайн магазина; 
 • Да отхвърля заявка за регистрация от посетители при съмнения за злоупотреби, без да посочва изрична причина за това; 
 • Да отхвърля направени поръчки, в случаи че ги уведоми  в срок до 24 часа, считано от датата на поръчката, без да посочва изрично причина за това;
 • Да блокира достъпа на определени посетители или клиенти, които нарушават настоящите общи условия за ползване, както и правата на трети лица;
 • Да съхранява и обработва предоставените лични данни от трети лица, когато е налице изричното тяхно съгласие или законово основание за това, в съответствие с българското и европейското законодателство; 
 • Да използва с маркетингова цел, ревютата, коментарите и оценките, както и всяко друго съдържание генерирано от клиентите;
  Да изпраща рекламни и/или търговски съобщения посредством електронен път до трети лица, при наличие на тяхното изрично съгласие;

  IX. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите


Чл. 18. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Купувачи, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в онлайн магазина може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 19. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в онлайн магазина са определени в продуктовата страница на всяка стока.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца и се посочва в продуктовата страница на всяка стока.

(3) Стойността на транспортните разходи за доставка, невключени в цената на стоките се определя от от трети лица – спедиторски дружества и се предоставя като информация за Посетителите е налице при избиране на стоките и преди сключване на договора за покупко-продажба от разстояние.

(4) Информацията, предоставена на Посетителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в онлайн магазина, преди сключването на договора за покупко-продажба от разстояние. 

(5) Посетителите приемат и дават своето съгласие, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина или електронна поща.

Чл. 20. (1) Купувачът се съгласява, че Търговецът има правото да приемат авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, в случай че такава се дължи.

(2) Купувачът избира дали да заплати на Търговеца в онлайн магазина цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай че стойността на поръчката на Купувача е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне на съответната сума по банковата сметка на Търговеца.

Чл. 21. (1) Купувачът има право на отказ от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на която е получил стоката, след като уведоми за това Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, който е наличен в раздел „Приложения“

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за сключени договори с:

 • на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

(4) Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за първия. Търговецът има право да не върне получената сума, до момента в който не получи обратно стоките, предмет на договора за покупко-продажба от разстояние за които е упражнено правото на отказ. 

(5) При упражняване на правото на отказ, всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Търговеца, са изцяло за сметка на Потребителя. Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) При направен отказ от договора от Потребителя, Търговецът му възстановява заплатената сума единствено при изпълнение на следните изисквания:

 • При върната и получена от Търговеца стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба.
 • При наличие на приложена касова бележка или представено достоверно доказателство, което удостоверява че върната стока  е точно тази, която е доставена от Търговеца.

(8) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид, вкл. да ги приспадне от сумата, която следва да върне на потребителя. 

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, ако такова е налице. Стойността на бонус съдържанието не се възстановява на Потребителя, но то подлежи на връщане заедно с основната стока.

(11) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Търговецът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

(12) Търговецът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време, както и при поръчка на необичайно голямо количество стоки от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Посетител. В този случай Търговецът полага добросъвестни усилия за установяване на обективната фактическа обстановка.

(13) Освен право на отказ, потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите

(14) Потребителите трябва да имат предвид, може да има разминаване до 1 нюанс разлика в цвета на продукта от сайта спрямо на реалния цвят на живо.

X. Условия за доставка

Чл. 22. (1) Търговецът организира доставката и предаването на стоката на Купувача от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Информацията за срока на доставка на всяка отделна стока е налична на съответната продуктова страница, преди добавяне на стоката в количката. 

(2) Стандартния срок за доставка на стоката е от 1 (един) до (7) календарни дни от получаване на потвърждение за поръчката. 

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Купувача и да възстанови платените от него суми, ако е налице предварително плащане.
(4) Търговецът е длъжен да опакова стоките по подходящ начин, така че да се запази тяхната цялост и оригинален вид, до момента на предаването им на съответния Купувач.

Чл. 23. (1) Доставката за територията на Република България се извършва чрез търговско дружество – спедитор и по-конкретно „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, като разходите по нея се поемат от Купувача, освен ако общата сума на поръчката не е равна или надвишава сумата от 500 лв. 

(2) Разходите за доставка на стоките до адрес, посочен от Потребителя, са в размер определен приблизително от Търговеца, но зависят изцяло от съответното търговско дружество – спедитор. 

(3) Разходите за доставка на стоките до офис на куриера, посочен от Потребителя, са в размер, определен приблизително на уебсайта на Търговеца, в зависимост от характеристиките на стоката. В случай, че теглото на поръчаните стоки надвишава определени стойности, цената се определя според Общите условия на търговско дружество – спедитор. 

(4) В зависимост от обема и теглото на поръчаните стоки, Търговецът има право да определи по-висока цена за доставка в съответствие с условията на куриера, за което се задължава да уведоми Купувачът преди изпращане на стоките.

XI. Политика за връщане

Чл. 24. (1) При получаването на стоката, Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, незабавно да информира Търговеца чрез контакт по телефон.

Купувачът, изрично приема, че е налице възможност за несъществени разлики между цвета на изображенията на всеки продукт и цвета на реално доставения продукт. 

(2) Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като клиентът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

Чл. 25. (1) Купувачите, притежаващи качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите имат 14-дневен срок, считано от датата на която са приели стоката, имат право да се откажат от договора, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка. Упражняването на това право може стане чрез попълване и изпращане на специален формуляр достъпен в раздел “Приложения”

(2) Търговецът в срок до 24 часа е длъжен да изпрати потвърждение за полученото заявление за отказ от страна на купувача, ако са налице законовите предпоставки за упражняване правото на отказ. 

(3) След получаване на потвърждение за валидно упражняване право на отказ, Купувачът е длъжен да изпрати обратно стоките, които е получил. Преките разходи за връщането на стоките са за негова сметка. 

(3) Търговецът възстановява получената сума на основание договора за покупко-продажба. Търговецът възстановява получената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Купувача да се откаже от договора.

(4) Търговецът има правото да задържи сумата, която е длъжен да възстанови до обратното получаване на стоките, които са предмет на договора за покупко-продажба, по отношение на който е упражнено право на отказ от страна на Купувача.  

(5) Търговецът има право да намали пропорционално сумата ,която връща на Купувача, при наличие намалена стойност на стоките, причинена от изпробването им от страна на съответния потребител, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 26. (1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на стоката, която съществува при предоставяне и се прояви до две години след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора, спрямо купувачи, които са потребители, при условие че съответния недостатък или липса на съответствие не се дължи поради виновно поведение на последния.

(2) Упражняването на правото на рекламация по ал. 1 става чрез попълване и изпращане на формуляра за рекламация, достъпен в раздел “Приложения”. Купувачът е длъжен да предостави снимки като доказателство на Търговеца на посочения електронен адрес за контакт, при наличие на несъответствие на доставената стока.  

(3) След получаване на попълнения формуляр по ал, 2 от страна на Търговеца и след констатиране на липсата на съответствие, клиента има право да получи стока и/или услуга, която съответства на договора, за сметка на първия. 

(4) Ако изпълнението на услугата и/или доставката на стоката в съответствие с договора не е възможно, Купувачът има право на намаляване на цената или да развали договора, като му се върне цената на заплатеното за стоката чрез посочена от него банкова сметка в 14-дневен срок от заявяването.

XII. Отговорност на Търговеца

Чл. 27. (1) Търговецът не носи отговорност, ако поръчаната стока не може да бъде доставена, съответно изпълнена по различни обективни причини. В този случай отговорност на Търговеца е да информира Потребителя за това обстоятелство и да възстанови сумата по банков път, ако такива са получени към момента на поръчката

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Потребителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина.

Чл. 28. (1) След предаване на стоката на спедитор, Търговецът се освобождава от риска от случайното погиване или изгубване на стоката и той прехвърля върху Купувача, когато последния е избрал спедитор и му е възложил да превози стоките, но избраният спредитор не е сред превозвачите, предложени от Търговеца. 

(2) Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Купувача, считано от момента в който той приеме стоките. До този момент, рискът се носи от Търговеца.

Чл. 29. (1) Търговецът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Купувачът или други лица при наличие на невъзможност за използването на онлайн магазина, освен ако не се докаже изключителната вина.

(2) Правилото по ал.1 се прилага и във връзка с типа на представеното съдържание; грешки или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Купувача поради предприети действия, вкл. използване или разглеждане на онлайн магазина, или изтеглянето от страна на посетителя на материали от онлайн магазина или уебсайтове, свързани с него. 

Чл. 30. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, банерите в социалните мрежи, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Чл. 31. Търговецът носи отговорност за:

 • От Непредаване и неорганизиране на доставката и предаването на стоката на Купувачът от съответен куриер в определения срок, определен в договора;
 • Права на трети лице върху предлаганите стоки в електронния магазини;
 • Неточно изпълнение на договора в количествено или качествено отношение; 
 • Наличие на скрити недостатъци, които са покрити като риск от законовата гаранция; 
 • Нарушение на авторско или сродно право на трети лица;
 • Нарушение търговския вид на стоките при превоз от страна на спедитора;

XIII. Защита на личните данни

Чл. 32 (1) Търговецът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Потребителя cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa защита на личните данни. Дocтaвчиĸът oбpaбoткa личните дaнни на Потребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено съгласие.

(2) Търговецът е пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в съответната страница за това. 

(4) Търговецът oбpaбoтвa лични дaнни нa трети лица зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи тяхното изpичнo cъглacиe, ĸoeтo последните могат дa oттeглят пo вcяĸo вpeмe.

XIV. Изменение и допълнение на общите условия за ползване. Прекратяване на правоотношенията между страните.

Чл. 33. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца за което последният ще уведоми по подходящ начин всички посетители на онлайн магазина.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо тях в един от следните случаи, което събитие е първо по време:

 • След изричното му уведомяване от Търговеца ако другата страна не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или
 • След публикуването им на сайта на Търговеца и ако другата страна не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, или
 • С изричното му приемане от другата страна чрез действие в онлайн магазина. 

(3) Всички изявления на Търговеца, адресирани до другата страна във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочен, при регистрация на потребителски профил. Регистрираните потребителите дават изричното си съгласие, че електронните съобщения, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях.

(4) Търговецът има право да уведоми всички посетители и/или клиенти за измененията на тези Общи условия, чрез публикация на видимо място в онлайн магазина, както и в социалните мрежи. 

Чл. 34. Настоящите общи условия и действащите правоотношения с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Търговеца
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване, запечатване на оборудването от държавни органи или при налагане забрана за извършване на търговска дейност;
 • При ограничаване или блокиране достъпа на отделен посетите, купувач или регистриран потребител до онлайн магазина на основание нарушение настоящите общи условия; 
 • В други изрично предвидени от българското законодателство случаи. 

Чл. 35. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че другата страна използва онлайн магазина в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила в електронната търговия.

XV. Преходни и заключителни разпоредби 

Чл. 36. (1) Настоящите Общи условия, които регламентират правоотношенията между Търговеца и посетителите на онлайн магазина са в съответствие и съобразно тях се прилага българското законодателство. 

(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 37. (1) Страните по настоящото споразумение се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговската тайна и конфиденциална информация, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и настоящите общи условия.

(2) Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на поръчката по отношение на която е разкрита съответната кореспонденция. 

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и другата страна, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39. При наличие недействителност на някоя от разпоредбите на тези общо условия, страните изразяват съгласие, че това няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. (1)  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, съгласно настоящите общи условия, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. За да бъде едно обстоятелство форсмажорно страните приемат изрично, че следва да са налице кумулативно следните условия: 

 • непредвидимост на събитието;
 • извънреден характер;
 • причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнението.

(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване съответното събитие, то не бъде прекъснато, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 41. Всеки посетител на онлайн магазина е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно българското законодателство, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

Чл. 42. Настоящите общи условия влизат в сила за посетителите на онлайн магазина, считано от 01.04.2023 г.

XVI. Приложения

Формуляр за отказ от договора: Свали от тук (ЛИНК)

Формуляр за рекламация: Свали от тук (ЛИНК)

Здравейте,
изберете как искате да се свържете с нас.
Изберете полетата, които да се покажат. Останалите ще останат скрити. Натиснете и провлачете полетата, за да промените последователността.
 • Снимка
 • Код
 • Оценка
 • Цена
 • Наличност
 • Описание
 • Тежест
 • Размер
 • Допълнителна информация
 • Атрибути
 • Добави в количката
Click outside to hide the comparison bar
Сравни
Сравни ×
Let's Compare! Continue shopping